Tema: 7.1 Del av en hel

Fag: Matematikk

Tid: ca. 1t

Læremål:

Matematikk - Eleven skal kunne ...

  • beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, desimaltal, brøkar og prosent og plassere dei ulike storleikane på tallina
  • utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning og bruke digitale verktøy i berekningar

Kriterier:

Aktiviteter:

Logg på Campus Inkrement

Logg deg inn med FEIDE og gå aktuelt. Finn dagens leskjoner å gjør «tiervenner» og «Tenke via hel tier».

Sett klokka på 30 minutter og gjør oppgaver i Radius.

Husk at dere skal føre med marg og to streker under svaret. Kladdebok blir utlevert.

Jobb 30 minutter i multismart

Dere får kode av lærer på tavla

Oppsummering:

Hva har du lært?

  • Hvordan tenker du når man bruker tiervenner som strategi
  • Hvordan tenker du når man tenker via en hel som en strategi