Tema: FN

Fag: Samfunsfag, KRLE, Norsk

Tid: ca. 3t

Læremål:

Norsk - Eleven skal kunne ...

  • uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres
  • vurdere tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold

Samfunnsfag - Eleven skal kunne ...

  • diskutere samfunnsfaglige tema med respekt for andre sitt syn, bruke relevante fagbegrep og skille mellom meninger og fakta.
  • lese tekster om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte hvorfor de tenker, handler og opplever hendelser ulikt.
  • beskrive roller i eigen hverdag og undersøke og samtale om forventninger som knyter seg til disse rollene
  • gjøre greie for kva for muligheter, plikter og rettigheter barn og unge har til medvirke.
  • diskutere formålet med FN og anna internasjonalt samarbeid, også urfolkssamarbeid, og gje døme på den rolla Noreg har i samarbeidet

KRLE - Eleven skal kunne ...

  • samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn
  • diskutere rasisme og hvordan antirasistisk arbeid kan forebygge rasisme.

Kriterier:

Aktiviteter:

Diskutere bilder på Salaby

Se gjennom bildene parvis og diskuter eller finn ut informasjon om de forskjellig bildene.

Lag et tankekart i iThoughts

Les deg opp om FNs historie og lag et tankekart med minst 10 bobler.

Lag en film i Clips eller iMovie

Lag en film i Clips eller iMovie om barns rettigheter. Dere står fritt i forhold til vinkling, men dere skal få frem de viktigste budskapene om barns rettigheter. Trykk på ikon for å komme til sidene til Salaby om barns rettigheter.

Lag en Kahoot om tankekartet eller om filmen din

Bruk det du har skrevet eller filmet som utgangspunkt og lag en Kahoot med minst 5 spørsmål.

Svar på spørsmål fra filmen BLANKA

Svar så godt dere klarer på spørsmål fra filmen Blanka.

Oppsummering:

Spille hverandres Kahoot.

Vi trekker ut noen sin Kahoot som vi spiller.

Hva du nådd kriteriene?

Vurderingskjema i forms. Svar på skjema underveis eller etter du er ferdig med oppgavene.