Tema: Areal

Fag: Matematikk

Tid: ca. 2 t

Læremål:

Matematikk - Eleven skal kunne ...

 • velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med daglegliv og teknologi og vurdere resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit
 • gjere overslag over og måle storleikar for lengd, areal, masse, volum, vinkel og tid og bruke tidspunkt og tidsintervall i enkle berekningar, diskutere resultata og vurdere kor rimelege dei er
 • velje høvelege måleiningar og rekne om mellom ulike måleiningar

Kriterier:

Aktiviteter:

Deltar muntlig

Du har diskutert hva areal er med medlemmene av gruppa.

Jobber godt

Du har målt og regnet ut areal av en trekant og firkanter

Finne figurer ute og måle de med tommestokk

 • Dere skal ut å finne figurer i skolegården
 • Dere skal finne disse figurene:
 • 2 kvadrater
 • 2 Rektangler
 • 1 trekant
 • Dere skal bruke tommestokk og måle siden
 • Dere skal ta bilde av figuren med iPaden og sette inn mål på bilde.
 • Dere skal bruke målene til å regne ut areal oppgitt i meter

Tips! Finn figurer som er store nok der måling i meter er naturlig. Gjør om til meter før dere setter målene inn i bilde. Jeg har lagt ut videoer som gir dere hjelp i forhold til å regne areal. Bruk dem når dere skal regne arealet.

Jobb videre i Multismart

Jobb videre med multismart med tilpasset emner.

Oppsummering:

Øv på 8 gangen

Fullfør stegene for å bli tryggere på 8 gangen.